Foredrag

Myter og virkelighed om børn og unge i “ghettoen” – og betydningen af støttende voksne og fællesskaber

“Huller i Danmarkskortet” og “lovløse tilstande”. Sådan er den danske “ghetto” gang på gang blevet portrætteret på Christiansborg.
Men hvordan ser det egentlig ud med risikoadfærd, kriminalitet, skole- og fritidsliv blandt børn og unge i landets udsatte områder, og hvilke myter florerer blandt de unge selv og de voksne, som omgiver dem?

I dette foredrag gennemgår Aydin Soei forestillinger og virkelighed om børn og unge i udsatte områder, og diskuterer vigtigheden af at stille retvisende forventninger til gruppen.

Oplægget bygger primært på Soei’s seneste undersøgelser, men underbygges af interviews med unge i hans bøger.

Soei har senest sammen med professor Flemming Balvig og lektor Lars Holmberg udgivet Københavnsprojektet (2023), som er den hidtil største undersøgelse herhjemme af forestillinger og virkelighed om børn og unge i udsatte områder kontra ikke-udsatte områder. Undersøgelsen er samtidig det første forsøg – så vidt vides også internationalt – på at korrigere fejlagtige opfattelser angående elevers holdninger til skole og uddannelse for at kunne påvirke dem i en positiv retning. Undersøgelsen viser, at både de 14-15-årige selv og de voksne, der omgiver dem, undervurderer, hvor glade de er for at gå i skole, men omvendt overdriver risikoadfærden og kriminaliteten i ungegruppen.

Tidligere har Soei udgivet Tingbjergundersøgelsen (2017) samt Nordvestundersøgelsen (2021), hvori han kortlægger unges fritidsliv, kriminalitet og adfærd i overgangen fra folkeskole til voksenliv (15-18 år).

Her har han også undersøgt betydningen af forældrestøtte og fritidsliv, når det gælder de unges adfærd og livschancer, hvilket han folder ud i løbet af dette oplæg, hvor det diskuteres, hvordan vi kan understøtte de unge i at skabe det bedst mulige liv for dem selv.

Fædre og forældreskab

”Hvordan bliver man selv en god far, når man ikke har nogen at se op til, hvilken arv ønsker man at give videre til sine egne børn? 

Spørgsmålet stilles af sociolog og forfatter Aydin Soei i bogen Fædre, hvori han gennem fem fædres personlige beretninger tegner et portræt af den første generation med etnisk minoritetsbaggrund, som for alvor er rundet af Danmark. 

Ved at stille skarpt på de medvirkendes udviklingshistorier, fortæller Aydin Soei i dette oplæg en universel historie om arv, miljø, drømme, og forældreskabets betydning, når det handler om børns chancer i livet.

Fortællingerne illustrerer forskelle i opdragelse mellem forskellige generationer – og dermed også, hvilket fremtidens Danmark vi bevæger os hen imod – og giver samtidig et indblik i forestillinger om køn, børn og ligestilling. 

De medvirkende i bogen er Nagieb Khaja (journalist, forfatter og dokumentarist), Janus Bakrawi (skuespiller og coach), Asim Latif (leder af ‘Baba - fordi far er vigtig’), Tarek Ziad Hussein (jurist, forfatter og debattør) og Niddal El-Jabri (stifter og direktør i den minoritetspolitiske organisation Mino Danmark).

Oplægget stiller skarpt på de medvirkendes elementært spændende historier, men for fagfolk der arbejder med børn og unge kan foredraget skræddersys til i højere grad at omhandle forældreskabets betydning i forhold til uddannelse, kriminalitet og oplevelsen af mod- og medborgerskab. 

Medborgerskab, tillid og strukturel racisme i et multietnisk Danmark

Vi ser i stigende grad fremvæksten af en ung etnisk middelklasse, der er højere uddannet og kræver at blive mødt med anerkendelse og respekt i langt større grad, end tilfældet var blandt den første generation af indvandrere og flygtninge. Den unge generation kræver bl.a. et opgør med diskrimination og strukturel racisme.

Hvordan oplever etniske minoriteter racisme og diskrimination i hverdagen, og hvilke konsekvenser har det for oplevelsen af medborgerskab i et stadig mere multietnisk Danmark? Og hvordan ser det ud med den sociale integration og det høje tillidsniveau borgerne imellem i et Danmark, der bliver stadig mere multietnisk?

I dette oplæg kortlægger Aydin Soei betingelserne for medborgerskabet i dag, hvordan strukturel racisme kommer til udtryk på arbejdsmarkedet, i boligpolitikken, i medierne og på Christiansborg.  

Aydin Soei tager udgangspunkt i egne bøger og interviews, men også i hans mangeårige virke i foreningen Ansvarlig Presse, som han har været medstifter af. Foreningen har siden midten af nullerne afholdt mere end 500 workshops i indvandrerrige skoleklasser og har fået udarbejdet de to hidtil største undersøgelser af repræsentationen af etniske minoriteter i danske nyhedsmedier.

Fra modborgerskab til medborgerskab

Aydin Soei er formentlig den sociolog i Danmark, der har beskæftiget sig mest indgående med unge i områder, der jævnligt stemples som “ghettoer” i den offentlige debat. 

I dette oplæg giver han bl.a. sine bud på, hvordan vi vender unge mænds oplevelse af modborgerskab til medborgerskab? Og hvordan vi kan arbejde for, at unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund ikke udvikler sig til vor tids pjalteproletariat. 

I bogen “Vrede unge mænd”  introducerede Soei begrebet modborgerskab, og et årti senere geninterviewede han til bogen “Omar - og de andre” en række af de unge, han tidligere har talt med. Side om side med nye stemmer giver de et indblik i udviklingen i landets udsatte områder på godt og ondt. 

Nogle har været bandekriminelle og Syrienkrigere, mens andre har valgt en anden vej og i dag forsøger at gøre en positiv forskel for ‘lillebrorgenerationen’ i deres barndomskvarterer. En enkelt, Omar el-Hussein, opgav helt at være en del af samfundet, da han i 2015 dræbte to uskyldige mænd i terrorangrebet ved Krudttønden og den jødiske synagoge i København. 

Oplægget giver et bredere indblik i udviklingen i udsatte områder og i uddannelses- og kriminalitetsmønstre kan også drejes hen imod den mest risikoprægede del af ungdommen, der opfører sig som modborgere i bander og/eller i militante, ekstreme fællesskaber.

Forsoning – Fortælling om en familie

 Foredraget er baseret på Aydin Soeis biografiske bog ”Forsoning – Fortælling om en familie”. 

Aydin fortæller om flugten fra Iran til Danmark, opvæksten på den københavnske vestegn, ballademageridentiteten i skolen, og det drab hans far endte med at begå, som fik ham udvist af Danmark.

Undervejs inddrager forfatteren nogle af sine erfaringer fra halvandet årtis arbejde med udsatte børn og unge og deres familier. Der er nemlig et stort sammenfald mellem Aydin Soens egen biografi og hans øvrige bøger om henholdvis unge fra udsatte boligområder og forældreskab.  

Foredraget kan for fagfolk skræddersys, så der er særligt fokus på integration af nyankomne flygtninge og indvandrere, på forældreskab eller på efterkommere og risikofaktorer i forhold til kriminalitet og manglende uddannelse. 

Antiskolekultur og koder i uddannelsessystemet

 Hvorfor bliver især drengene tabt i folkeskolen, og hvordan vender vi den antiskolekultur, der særlig opstår på indvandrerrige skoler i de større byer og i de af landdistrikterne, hvor arbejdspladserne og middelklassen er forsvundet? Og hvorfor kæmper særligt mange unge fra uddannelsesfremmede familier med at knække koderne for, hvad der forventes af dem i både grundskolen og på ungdomsuddannelser mv.?

I dette foredrag inddrager Aydin Soei både interviews og forskning og deler sin egen skolehistorie som en af dem, der kæmpede med at følge med og bryde koderne i skole- og uddannelsessystemet.

Risikoen for at havne i bunden af samfundet er større end nogensinde, hvis man går i stå efter grundskolen. I oplægget giver Aydin imidlertid bud på, hvordan vi kan øge de unges uddannelseschancer med bedre forældreinddragelse og rådgivning, deltagelse i sunde fællesskaber og ved at stille mere positive, retvisende forventninger.

Ordstyrer / Moderator

Aydin Soei har stor erfaring i at styre debatter og kan desuden hjælpe jer med at binde længere dagsarrangementer sammen.

Med kombinationen af både faglig viden og omfattende interviewerfaring udmærker han sig i at kunne stille de rigtige spørgsmål og skabe en levende og saglig debat i selskab med panel, foredragsholdere og publikum.

Aydin været ordstyrer i alt fra debatter om det gode børneliv, bandeproblematikker og kriminalitetsforebyggelse til litteratur og EU-politik, og han markerer sig som en vidende, humoristisk og velforberedt moderator.